Concurso Pere Garau (2008)


Les propostes d’aquest PERI s’articulen totes elles al voltant de la transformació de l’eix cívic en l’espai central per a la convivència, el comerç i el trànsit amable del Barri, és a dir, la transformació de l’eix cívic en el CARRER GRAN de Pere Garau.

Al barri de Pere Garau no n’hi ha pràcticament zones verdes públiques (llevat de dos exemples menors). L’espai de domini públic està constituït exclusivament, doncs, per l’espai viari. Malgrat això, la major part de l’espai viari públic està ocupada per cotxes aparcats, el que representa malmetre un espai escàs i, per tant, molt valuós. Això exigeix que cal donar prioritat en l’ús de l’espai públic als vianants, al trànsit no motoritzat i al transport públic (bus i, eventualment, taxi). Prèviament a la recuperació de l’ús amable dels espais públics, cal suprimir gran part dels aparcaments en superfície i reurbanitzar-los.


Memoria